ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Το Επιμελητήριο

Τα Επιμελητήρια, σύμφωνα με το αρθρ. 1, παρ. 1 του Ν. 2081/1992, είναι «υποχρεωτικές αυτοτελείς και ανεξάρτητες ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σε ορισμένη περιφέρεια, είναι Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και τελούν υπό την κατασταλτική διαχειριστική εποπτεία του Υπουργού Εμπορίου (ως προς τη νομιμότητα των πράξεών του μέσα στα πλαίσια της παρεχόμενης σ’ αυτό αυτοτέλειας».

Σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου σκοπός τους είναι: «Η προστασία και ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας και των επαγγελμάτων μέσα στα πλαίσια των συμφερόντων της εθνικής οικονομίας ως και η εν γένει οικονομική πρόοδος αυτής. Η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων, για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου, προς την Πολιτεία με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς του και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας. Επίσης, η παροχή γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε θέμα οικονομικού περιεχομένου προς τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο».

Μέλη των Επιμελητηρίων, σύμφωνα είναι τα υποχρεωτικά:

Τα Φυσικά Πρόσωπα που έχουν την έδρα της εμπορικής τους δραστηριότητας στην περιφέρειά του.
Τα Νομικά Πρόσωπα και οι Συνεταιρισμοί εφόσον έχουν εμπορική ιδιότητα και την έδρα τους στην περιφέρειά του.
Τα Υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων ως και τα Υποκαταστήματα ή Πρακτορεία Αλλοδαπών Επιχειρήσεων ως επίσης και οι παραγωγικές μονάδες εφόσον είναι εγκατεστημένα στην περιφέρειά του Επιμελητηρίου στο οποίο βρίσκεται η έδρα τους.

«Η υποχρέωση εγγραφής άρχεται στην περίπτωση (α) από την έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας και στις περιπτώσεις (β) & (γ) από συστάσεως ή εγκαταστάσεως αντίστοιχα.»

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τα παρακάτω αρχεία.