ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Απαγόρευση προμήθειας πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης

 Σύμφωνα με την  ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/125527/4661/29-12-2020 της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο διανεμήθηκε στις υπηρεσίες της Γενικής Κυβέρνησης, εφιστάται η προσοχή στα εξής:Σύμφωνα με τη νπαρ. 2 του άρθρου 5 του νόμου 4736/2020, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, από την 1η Φεβρουαρίου 2021 οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης απαγορεύεται να προμηθεύονται πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, όπως αυτά απαριθμούνται στο Μέρος Β’ του Παραρτήματος Ι του νόμου, καθώς και προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. Ειδικότερα όσον αφορά τα έγγραφα συμβάσεων που καταρτίζονται δυνάμει προκήρυξης με δημοσίευση μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021 για τη μίσθωση ή εκμετάλλευση ή παροχή υπηρεσιών κυλικείου, αυτά περιλαμβάνουν υποχρεωτικά όρο περί απαγόρευσης της προμήθειας, της χρήσης και της διάθεσης των εν λόγω προϊόντων από τους αναδόχους των συμβάσεων

 Η εγκύκλιος ΕΔΩ