ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας»

 

Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προκυρήσσει πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19. στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα». Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται στο ποσό των 10.000.000 €. 

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από την πανδημία. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 4.000,00 € και μέγιστο τα 40.000,00€ .

Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/miswww.ependyseis.gr/mis ) ορίζεται το διάστημα από 13-10-2020 και ώρα 13.00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 3-11-2020 και ώρα 15:00.

Η πρόσκληση της Δράσης θα δημοσιευθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της περιφέρειας www.stereaellada.gr , του ΕΣΠΑ www.espa.gr , www.ependyseis.gr και του Ε.Φ. www.efepae.gr , www.andia.gr .

Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΔΙΑ

(Θερμοπυλών & Κύπρου, 35133 – Λαμία) και στο τηλέφωνο 2231067047 ή στο e-mail: andia@otenet.gr.

Ολόκληρη η προκήρυξη εδώ