ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας,

Ανακοινώνει ότι:

1) Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας θα διεξαχθούν το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες διεξαγωγής αυτών ορίζονται από 08:00 π.μ. έως 18:00 μ.μ.

2) Με την με αριθμό 93914/01-09-2017 απόφασή του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίστηκε ο αριθμός των αντιπροσώπων του κάθε τμήματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Ευρυτανιας, ως εξής:
• ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ :Αντιπρόσωποι έξι (6)
• ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ :Αντιπρόσωποι τέσσερεις (4)
• ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ :Αντιπρόσωποι μια (1)
• ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ :Αντιπρόσωποι δέκα (10)
ΣΥΝΟΛΟ: 21

3) Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3γ Ν. 2081/1992, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/2005 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 58 Ν. 4484/2017, οι εκλογές διεξάγονται με ενιαίο για όλα τα τμήματα του Επιμελητηρίου ψηφοδέλτιο ανά συνδυασμό και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο οικείο Επιμελητήριο πριν από την ημερομηνία των εκλογών, δηλαδή εκείνα τα μέλη που έχουν εγγραφεί στο Επιμελητήριο έως και την 8η Δεκεμβρίου του έτους 2016, να προβούν στην έγκαιρη εξόφληση ή τον διακανονισμό των οικονομικών τους υποχρεώσεων για τον προηγούμενο από τις εκλογές χρόνο. Η δε εξόφληση ή ο διακανονισμός οφειλόμενων συνδρομών παρελθουσών χρήσεων πρέπει να γίνει το αργότερο σαράντα ημέρες πριν από τις εκλογές (άρθρο 3 Π.Δ 372/1992 που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ 52/2006).Ως καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης ή διακανονισμού των συνδρομών, ορίζεται η
30η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ. Σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 3γ Ν. 2081/1992, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/2005 και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 58 Ν. 4484/2017 ταμειακώς ενήμερα μέλη θεωρούνται:

Α)Νομικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος και

Β)Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου, που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης μερίδας Γ.Ε.ΜΗ ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το προηγούμενο των εκλογών έτος.

Επίσης κάθε μέλος, φυσικό πρόσωπο, έχει μία (1) ψήφο
•κάθε ομόρρυθμη εταιρία (Ο.Ε) έχει μέχρι δύο (2) ψήφους δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων της, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
•κάθε ετερόρρυθμη εταιρία (Ε.Ε) έχει μέχρι δύο (2) ψήφους είτε δύο (2) ομόρρυθμων εταίρων είτε του ομόρρυθμου και ενός ετερόρρυθμου, που υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
•κάθε εταιρία περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) έχει μέχρι δύο (2) ψή-φους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρία.
•κάθε μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε έχει μία (1) ψήφο αυτή του διαχειριστή της.
•κάθε ανώνυμη εταιρία (Α.Ε) έχει τρείς (3) ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά στελέχη, που ορίζονται με ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
•κάθε Ι.Κ.Ε έχει δύο (2) ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρία.
•κάθε μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε έχει μία (1) ψήφο, αυτή του διαχειριστή της.
•κάθε υποκατάστημα, έχει μία (1) ψήφο, αυτή του διευθυντή του ή του αναπληρωτή αυτού.
•κάθε αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία και εταιρία περιορισμένης ευθύνης, έχει μία (1) ψήφο, αυτή του νομίμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.
•κάθε συνεταιρισμός, έχει δύο (2) ψήφους, αυτές του προέδρου και του γενικού γραμματέα ή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Επισημαίνεται ότι κανένας δεν μπορεί να ψηφίσει περισσότερες από μια φορά οσεσδήποτε επιχειρήσεις και αν έχει.

4) Τα νομικά πρόσωπα που οι εκπρόσωποί τους δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους που συντάσσει το Επιμελητήριο, πρέπει να υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, υπογεγραμμένες αναλόγως από τον διαχειριστή ή τον πρόεδρο ή τον διευθύνοντα σύμβουλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3γ Ν. 2081/1992 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3119/2005.Οι εξουσιοδοτήσεις των εκπροσώπων καθώς και οι περιπτώσεις αλλαγής αυτών, θα πρέπει να υποβληθούν στην Εκλογική Επιτροπή επτά τουλάχιστον ημερολογιακές ημέρες, προ της ορισθείσας ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών (παρ. 2 άρθρο 3 Π.Δ 372/1992 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 Π.Δ 52/2006).Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής εξουσιοδοτήσεων των εκπροσώπων νομικών προσώπων, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. Τα σχετικά έντυπα χορηγούνται από την Γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής.

5) Καλούνται από την Εκλογική Επιτροπή Επιμελητηρίου Ευρυτανίας εκείνα τα μέλη του, που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 3γ Ν. 2081/1992 όπως προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/ 2005, εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την παρ. 1 άρθρου 7 Π.Δ 372/1992 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Π.Δ 52/2006, να παραλάβουν από την γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής υπόδειγμα αίτησης δήλωσης υποψηφιότητας και να την καταθέσουν στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής. Εκλόγιμοι είναι όσοι έχουν τα προσόντα του εκλογέα και διετέλεσαν μέλη του Επιμελητηρίου τουλάχιστον για τρία χρόνια, είτε ατομικά είτε ως μέλη προσωπικών εταιριών, ή Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών, ή εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ή διοικητικών συμβουλίων ανωνύμων εταιριών, , συνεταιρισμών ή ως εκπρόσωποι υποκαταστημάτων ελληνικών ή αλλοδαπών επιχειρήσεων. Δεν είναι εκλόγιμοι όσοι είναι συνταξιούχοι. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας κατατίθενται κατά συνδυασμό, από τον επικεφαλής αυτού, στο Πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής, το αργότερο 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών. Στην αίτηση κάθε υποψηφίου επισυνάπτεται γραμμάτιο είσπραξης από το ταμείο του Επιμελητηρίου, ποσού πενήντα (50) ευρώ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων ορίζεται η 9η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μεσημβρινή. Υποψηφιότητες που για οποιονδήποτε λόγο κατατίθενται μετά την ανωτέρω προθεσμία απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες (παρ. 1 άρθρου 7 Π.Δ 372/1992 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 Π.Δ 52/2006).Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα της οποίας χορηγείται από την γραμματεία της Εκλογικής Επιτροπής) ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3γ Ν. 2081/1992 και δεν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα που αναφέρονται στην παρ. 3 του ιδίου άρθρου, που προστέθηκε με το άρθρο 22 Ν. 3419/2005.

6)Για τον τρόπο άσκησης του εκλογικού δικαιώματος (εκλογικοί κατάλογοι, τύπος ψηφοδελτίου, σταυροδοσία και άλλα θέματα), η Εκλογική Επιτροπή θα επανέρθει με νεότερη ανακοίνωση.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Πρόεδρος
Ελεφάντη Παρασκευή-Βασιλική
Δικηγόρος