ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Υ.Μ.Σ. (Ίδρυση Ομόρρυθμων & Ετερόρρυθμων Εταιρειών)

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. Επίσης, με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) απλοποιήθηκε η διαδικασία Σύστασης Προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (ΥΜΣ).

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1-802/23.3.2011 (ΦΕΚ 470Β), που εφαρμόσθηκε από 4/4/2011, καθορίστηκε η διαδικασία και τα σχετικά με την λειτουργία των ΥΜΣ θέματα.

Στο Ε.Β.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ λειτουργεί ΥΜΣ για την ίδρυση των Προσωπικών εταιρειών (ΟΕ & ΕΕ) μέσω των της οποίας γίνεται η σύσταση (νομιμοποίηση των ΟΕ & ΕΕ), αφού προηγούμενα ληφθεί για τους εταίρους – ιδρυτές Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και αφού γίνει απόδοση ΑΦΜ στις προσωπικές αυτές εταιρείες (που δεν συστήνονται με συμβολαιογραφικό έγγραφο)

Προτυποποιημένο καταστατικό ΟΕ

Προτυποποιημένο καταστατικό ΕΕ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Επισημαίνεται ότι στο άρθρο 6 των παραπάνω Προτυποποιημένων καταστατικών (ΟΕ & ΕΕ), πρέπει να συμπεριλαμβάνεται  η εισφορά κάθε εταίρου (ομόρρυθμου και ετερόρρυθμου) στην εταιρεία, καθώς και το σύνολο των εισφορών (κεφάλαιο) της εταιρείας, είτε αυτό αποτελείται από μετρητά, εισφορά σε είδος ή προσφορά εργασίας ή έργου των εταίρων.

Σημείωση:

1. Μέσω της ΥΜΣ δεν ιδρύονται ΟΕ – ΕΕ για την έναρξη των οποίων απαιτείται έγκριση ή απόφαση (πχ. άδεια για καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος).

2. Προσοχή, η επωνυμία δεν πρέπει να ξεπερνά τους 120 χαρακτήρες και ο διακριτικός τίτλος  τους 80 χαρακτήρες.

Ειδικότερα η Υπηρεσία μιας Στάσης :

Παραλαμβάνει και ελέγχει, όλα τα απαιτούμενα να προσκομισθούν έγγραφα και δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στην Κ.Υ.Α.
Προβαίνει σε προέλεγχο επωνυμία και διακριτικού τίτλου της ΟΕ ή ΕΕ
Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ στους εταίρους (νομικά πρόσωπα) / ιδρυτές της ΟΕ ή ΕΕ, αν αυτοί δεν διαθέτουν.
Εισπράττει όλα τα ποσά που αποτελούν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης.
Καταχωρεί τα στοιχεία της εταιρείας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ.
Προβαίνει στην χορήγηση ΑΦΜ της ΟΕ ή ΕΕ (αφού διαβιβάζει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Οικονομικών τα απαραίτητα στοιχεία/ εντυπα).
Χορηγεί βεβαίωση για τη καταχώρηση της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.
Διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο (με όλα τα δικαιολογητικά) στην αρμόδια Υπηρεσία στο Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τμήμα Μητρώου – Υπηρεσία μιας Στάσης
Τηλ: 22370 80036
Fax: 22370 23404

Έγγραφα Σύστασης

Διευκρινήσεις

Υπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου για εξουσιοδότηση τρίτου (Υπόδειγμα 1), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

                      

                                      ή

Συμπληρώνεται με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού,  απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

1β.

Ορισμός εξουσιοδοτημένου από τους ιδρυτές- Αντικλήτου (Υπόδειγμα 5), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Συμπληρώνεται και υπογράφεται από όλους τους ιδρυτές εφόσον έχουν προσέλθει στην ΥΜΣ.

2.

Εντολή – Υπεύθυνη δήλωση των ιδρυτών ή του εκπροσώπου τους για την σύσταση προσωπικής εταιρίας προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση της εταιρείας (Υπόδειγμα 3), (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Υπογράφεται από τον εκπρόσωπο των ιδρυτών.

3.

Καταστατικό ΟΕ ή ΕΕ.

Σε έντυπη μορφή (ένα πρωτότυπο με τις υπογραφές σε κάθε φύλλο και ένα αντίγραφο) και σε ηλεκτρονική μορφή (πρωτότυπο αρχείο doc).

4

Φωτοτυπίες ταυτοτήτων εταίρων ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κράτους μέλους της Ε.Ε. ή επικυρωμένη φωτοτυπία διαβατηρίου για υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε. και άδεια διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας.

5.

Μισθωτήριο ή υπομισθωτήριο-παραχωρητήριο από taxisnet ή θεωρημένη από ΔΟΥ υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή για την δωρεάν παραχώρηση της χρήσης του ακινήτου και αντίγραφο τίτλου κυριότητας.

Να αναφέρεται η επωνυμία της υπό σύσταση εταιρείας, η διάρκεια της μίσθωσης και η χρήση για την οποία προορίζεται.

6.

Φορολογική Ενημερότητα για κάθε εταίρο

Έντυπο Α7

7.

Έντυπα ΔΟΥ Μ3, Μ6, Μ7, Μ8.

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ

ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ.

8.

 • Ακριβές αντίγραφο καταστατικού σύστασης
 • Τροποποιημένο τελευταίο καταστατικό
 • Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία
 •   Για τις ΕΠΕ χρειάζεται πρακτικό ότι η εταιρεία θα συμμετέχει στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρίας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.

ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΑΕ.

9

 •     ΦΕΚ σύστασης
 •     ΦΕΚ τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
 •     ΦΕΚ από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
 •     Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρεία.
 •     Φορολογική ενημερότητα για την εταιρεία.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ.

10.

 • Καταστατικό που φέρει σφραγίδα σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης της Χάγης (apostille),  επίσημα μεταφρασμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών ή εφόσον η χώρα προέλευσης δεν έχει προσχωρήσει στην ανωτέρω σύμβαση, θεωρημένο από προξενική αρχή.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για το διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα με διαδικασία apostille.
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής της  χώρας έδρας  του Νομικού Προσώπου για την ύπαρξη της Εταιρείας (Good standing), με διαδικασία apostille.

Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.

Σημείωση:

Σε περίπτωση που στο καταστατικό ΔΕΝ αναφέρεται, η έδρα της επιχείρησης  ή αν δεν ισχύει πια, προσκομίζετε ξεχωριστό πρόσφατο πιστοποιητικό έδρας με Apostille.